Language: 简体中文 English
联系我们

 南京水利科学研究院水工水力学研究所
联系人:李君

地址:南京市广州路225号
邮编:210029
电话:025-85828270(办)
传真:025-85828222
电子信箱:ISHMMT_CN@nhri.cn

 南京水利科学研究院国际合作办公室
联系人:孙凤              
地址:南京市广州路223号
邮编:210029    
电话:025-85828112(办)      
传真:025-83734321
电子信箱:ISHMMT_EN@nhri.cn

距离大会开幕还有
  • DAYS
  • HOURS
  • MINUTES
  • SECONDS
重要时间